• HSX

  • HNX

  • UPCoM

  • VN30

  • Date:
  • Status:
HNX-Index: 89.49 ■0.00  0.00%
Volume: 00 Value: 00.00 bil
Total
Volume: 00 Value: 00.00 bil
Advancing issues: 130 (0) Declining issues: 73 (0) Unchanged: 158
Ceil Floor Ref Best Bid Matching Best Ask Avr High Low For.
Buy
For.
Sell
Vol.4+ Pri.3 Vol.3 Pri.2 Vol.2 Pri.1 Vol.1 +/- Price Vol Total Vol Pri.1 Vol.1 Pri.2 Vol.2 Pri.3 Vol.3 Vol.4+
18.4 15.2 16.8  AAA ■ 16.8
16.7 13.7 15.2  ACB ■ 15.2
24.2 19.8 22.0  ADC ■ 22.0
12.7 10.5 11.6  ALT ■ 11.6
7.3 6.1 6.7  ALV ■ 6.7
26.8 22.0 24.4  AMC ■ 24.4
4.5 3.7 4.1  AME ■ 4.1
5.5 4.5 5.0  AMV ■ 5.0
6.8 5.6 6.2  APG ■ 6.2
11.7 9.7 10.7  API ■ 10.7
14.3 11.7 13.0  APP ■ 13.0
7.1 5.9 6.5  APS ■ 6.5
21.6 17.8 19.7  ARM ■ 19.7
19.0 15.6 17.3  ASA ■ 17.3
12.3 10.1 11.2  B82 ■ 11.2
17.0 14.0 15.5  BBS ■ 15.5
13.0 10.8 11.9  BCC ■ 11.9
7.5 6.3 6.9  BDB ■ 6.9
14.5 11.9 13.2  BED ■ 13.2
5.6 4.6 5.1  BHT ■ 5.1
10.4 8.6 9.5  BKC ■ 9.5
8.3 6.9 7.6  BLF ■ 7.6
13.7 11.3 12.5  BPC ■ 12.5
6.7 5.5 6.1  BSC ■ 6.1
14.0 11.6 12.8  BST ■ 12.8
6.6 5.4 6.0  BTH ■ 6.0
6.7 5.5 6.1  BTS ■ 6.1
3.1 2.7 2.9  BVG ■ 2.9
16.6 13.6 15.1  BVS ■ 15.1
15.0 12.4 13.7  BXH ■ 13.7
14.5 11.9 13.2  C92 ■ 13.2
30.8 25.2 28.0  CAN ■ 28.0
28.0 23.0 25.5  CAP ■ 25.5
13.2 10.8 12.0  CCM ■ 12.0
13.5 11.1 12.3  CHP ■ 12.3
5.0 4.2 4.6  CID ■ 4.6
24.9 20.5 22.7  CJC ■ 22.7
10.6 8.8 9.7  CKV ■ 9.7
6.4 5.4 5.9  CMC ■ 5.9
19.3 15.9 17.6  CMI ■ 17.6
12.8 10.6 11.7  CMS ■ 11.7
22.8 18.8 20.8  CPC ■ 20.8
10.2 8.4 9.3  CSC ■ 9.3
9.9 8.1 9.0  CT6 ■ 9.0
4.2 3.6 3.9  CTA ■ 3.9
39.6 32.4 36.0  CTB ■ 36.0
8.4 7.0 7.7  CTC ■ 7.7
3.7 3.1 3.4  CTM ■ 3.4
8.2 6.8 7.5  CTN ■ 7.5
11.6 9.6 10.6  CTS ■ 10.6
9.9 8.1 9.0  CTX ■ 9.0
3.6 3.0 3.3  CVN ■ 3.3
28.0 23.0 25.5  CVT ■ 25.5
5.0 4.2 4.6  CX8 ■ 4.6
13.7 11.3 12.5  D11 ■ 12.5
9.9 8.1 9.0  DAC ■ 9.0
20.1 16.5 18.3  DAD ■ 18.3
19.3 15.9 17.6  DAE ■ 17.6
27.7 22.7 25.2  DBC ■ 25.2
22.0 18.0 20.0  DBT ■ 20.0
4.4 3.6 4.0  DC2 ■ 4.0
9.3 7.7 8.5  DC4 ■ 8.5
7.0 5.8 6.4  DCS ■ 6.4
36.8 30.2 33.5  DGC ■ 33.5
10.2 8.4 9.3  DHP ■ 9.3
35.7 29.3 32.5  DHT ■ 32.5
5.6 4.6 5.1  DID ■ 5.1
9.7 8.1 8.9  DIH ■ 8.9
9.4 7.8 8.6  DL1 ■ 8.6
7.5 6.3 6.9  DLR ■ 6.9
17.8 14.6 16.2  DNC ■ 16.2
39.8 32.6 36.2  DNM ■ 36.2
23.8 19.6 21.7  DNP ■ 21.7
6.7 5.5 6.1  DNY ■ 6.1
15.9 13.1 14.5  DPC ■ 14.5
5.8 4.8 5.3  DST ■ 5.3
46.0 37.8 41.9  DXP ■ 41.9
5.3 4.5 4.9  DZM ■ 4.9
8.9 7.3 8.1  EBS ■ 8.1
23.3 19.1 21.2  ECI ■ 21.2
7.1 5.9 6.5  EFI ■ 6.5
14.3 11.7 13.0  EID ■ 13.0
30.2 24.8 27.5  FDT ■ 27.5
16.2 13.4 14.8  FIT ■ 14.8
19.2 15.8 17.5  GLT ■ 17.5
11.8 9.8 10.8  GMX ■ 10.8
43.3 35.5 39.4  HAD ■ 39.4
52.5 43.1 47.8  HAT ■ 47.8
6.6 5.4 6.0  HBE ■ 6.0
6.2 5.2 5.7  HBS ■ 5.7
11.3 9.3 10.3  HCC ■ 10.3
11.5 9.5 10.5  HCT ■ 10.5
13.8 11.4 12.6  HDA ■ 12.6
4.4 3.6 4.0  HDO ■ 4.0
15.0 12.4 13.7  HEV ■ 13.7
56.6 46.4 51.5  HGM ■ 51.5
31.5 25.9 28.7  HHC ■ 28.7
7.5 6.3 6.9  HHG ■ 6.9
11.8 9.8 10.8  HJS ■ 10.8
10.4 8.6 9.5  HLC ■ 9.5
20.9 17.1 19.0  HLD ■ 19.0
10.3 8.5 9.4  HLY ■ 9.4
26.6 21.8 24.2  HMH ■ 24.2
11.3 9.3 10.3  HNM ■ 10.3
9.7 8.1 8.9  HOM ■ 8.9
5.7 4.7 5.2  HPC ■ 5.2
5.1 4.3 4.7  HPS ■ 4.7
5.3 4.5 4.9  HST ■ 4.9
32.4 26.6 29.5  HTC ■ 29.5
9.2 7.6 8.4  HTP ■ 8.4
13.0 10.8 11.9  HUT ■ 11.9
19.5 16.1 17.8  HVT ■ 17.8
9.6 8.0 8.8  ICG ■ 8.8
4.9 4.1 4.5  IDJ ■ 4.5
39.9 32.7 36.3  IDV ■ 36.3
6.0 5.0 5.5  INC ■ 5.5
34.7 28.5 31.6  INN ■ 31.6
11.2 9.2 10.2  ITQ ■ 10.2
8.8 7.2 8.0  IVS ■ 8.0
6.0 5.0 5.5  KHB ■ 5.5
4.7 3.9 4.3  KHL ■ 4.3
20.7 17.1 18.9  KKC ■ 18.9
14.1 11.7 12.9  KLF ■ 12.9
13.7 11.3 12.5  KLS ■ 12.5
7.9 6.5 7.2  KMT ■ 7.2
7.8 6.4 7.1  KSD ■ 7.1
11.2 9.2 10.2  KSK ■ 10.2
9.2 7.6 8.4  KSQ ■ 8.4
4.9 4.1 4.5  KST ■ 4.5
18.2 15.0 16.6  KTS ■ 16.6
5.2 4.4 4.8  KTT ■ 4.8
10.6 8.8 9.7  L14 ■ 9.7
10.5 8.7 9.6  L18 ■ 9.6
5.6 4.6 5.1  L35 ■ 5.1
7.5 6.3 6.9  L43 ■ 6.9
6.9 5.7 6.3  L44 ■ 6.3
11.2 9.2 10.2  L61 ■ 10.2
4.9 4.1 4.5  L62 ■ 4.5
38.5 31.5 35.0  LAS ■ 35.0
13.9 11.5 12.7  LBE ■ 12.7
12.6 10.4 11.5  LCD ■ 11.5
6.6 5.4 6.0  LCS ■ 6.0
57.8 47.4 52.6  LDP ■ 52.6
68.2 55.8 62.0  LHC ■ 62.0
7.5 6.3 6.9  LIG ■ 6.9
3.3 2.7 3.0  LM3 ■ 3.0
4.7 3.9 4.3  LM7 ■ 4.3
4.4 3.6 4.0  LO5 ■ 4.0
9.6 8.0 8.8  LTC ■ 8.8
5.8 4.8 5.3  LUT ■ 5.3
7.9 6.5 7.2  MAC ■ 7.2
88.0 72.0 80.0  MAS ■ 80.0
4.2 3.6 3.9  MAX ■ 3.9
13.7 11.3 12.5  MCC ■ 12.5
19.8 16.2 18.0  MCF ■ 18.0
4.6 3.8 4.2  MCO ■ 4.2
11.3 9.3 10.3  MDC ■ 10.3
6.7 5.5 6.1  MEC ■ 6.1
7.7 6.3 7.0  MHL ■ 7.0
5.5 4.5 5.0  MIM ■ 5.0
9.3 7.7 8.5  MKV ■ 8.5
14.3 11.7 13.0  MNC ■ 13.0
5.7 4.7 5.2  NAG ■ 5.2
13.0 10.8 11.9  NBC ■ 11.9
18.2 15.0 16.6  NBP ■ 16.6
20.6 17.0 18.8  NDF ■ 18.8
15.4 12.6 14.0  NDN ■ 14.0
7.3 6.1 6.7  NDX ■ 6.7
29.7 24.3 27.0  NET ■ 27.0
39.7 32.5 36.1  NFC ■ 36.1
17.2 14.2 15.7  NGC ■ 15.7
7.9 6.5 7.2  NHA ■ 7.2
29.7 24.3 27.0  NHC ■ 27.0
26.9 22.1 24.5  NLC ■ 24.5
18.1 14.9 16.5  NPS ■ 16.5
14.3 11.7 13.0  NST ■ 13.0
50.7 41.5 46.1  NTP ■ 46.1
7.3 6.1 6.7  NVB ■ 6.7
27.8 22.8 25.3  OCH ■ 25.3
9.7 8.1 8.9  ONE ■ 8.9
4.6 3.8 4.2  ORS ■ 4.2
10.0 8.2 9.1  PCG ■ 9.1
6.9 5.7 6.3  PCT ■ 6.3
5.0 4.2 4.6  PDC ■ 4.6
4.5 3.7 4.1  PFL ■ 4.1
43.4 35.6 39.5  PGS ■ 39.5
6.7 5.5 6.1  PGT ■ 6.1
5.7 4.7 5.2  PHC ■ 5.2
8.5 7.1 7.8  PHH ■ 7.8
5.9 4.9 5.4  PID ■ 5.4
12.1 9.9 11.0  PIV ■ 11.0
13.2 10.8 12.0  PJC ■ 12.0
32.3 26.5 29.4  PLC ■ 29.4
57.6 47.2 52.4  PMC ■ 52.4
10.1 8.3 9.2  PMS ■ 9.2
15.2 12.6 13.9  POT ■ 13.9
4.0 3.4 3.7  PPE ■ 3.7
3.4 2.8 3.1  PPG ■ 3.1
10.4 8.6 9.5  PPP ■ 9.5
12.5 10.3 11.4  PPS ■ 11.4
11.6 9.6 10.6  PRC ■ 10.6
11.7 9.7 10.7  PSC ■ 10.7
58.3 47.7 53.0  PSD ■ 53.0
9.0 7.4 8.2  PSI ■ 8.2
12.8 10.6 11.7  PTI ■ 11.7
6.9 5.7 6.3  PTM ■ 6.3
5.8 4.8 5.3  PTS ■ 5.3
4.5 3.7 4.1  PV2 ■ 4.1
79.0 64.8 71.9  PVB ■ 71.9
41.6 34.2 37.9  PVC ■ 37.9
19.2 15.8 17.5  PVE ■ 17.5
14.5 11.9 13.2  PVG ■ 13.2
20.3 16.7 18.5  PVI ■ 18.5
5.2 4.4 4.8  PVL ■ 4.8
4.9 4.1 4.5  PVR ■ 4.5
49.3 40.5 44.9